ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
1 ภาษาไทย อ.เพ็ญศรี ปัญญาศรี
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อ.อำไพ หน่อเรือง
3

วิทยาศาสตร์

อ.นภัสภรณ์ ทิมาสาร
4 สุขศึกษาพลศึกษา อ.คมกฤช ขุมทรัพย์
5 คณิตศาสตร์ อ.ผกาพรรณ อินโปธา